ธปท. เล็งเปิดค่าธรรมเนียมข้อมูลบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์-ดิจิทัลแบงก์กิ้ง

ธปท.ส่งหนังสือเวียนถึงสถาบันการเงินทุกแห่งส่งรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมบริการทางการเงิน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ศคง. ระบุ เตรียมขึ้นข้อมูลเป็น 3 ระยะ หลังจากประกาศ 5 ผลิตภัณฑ์-ธุรกิจเอสเอ็มอี-เช่าซื้อในเดือนเม.ย. เล็งดึงข้อมูลบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์-บริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง-ธุรกรรมต่างประเทศ พร้อมเปิดเผยตั้งแต่ 30 ก.ค.64 นี้ 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ส่งหนังสือเวียนแก่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินทุกแห่ง เรื่องการรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเปรียบเทียบทางเว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) 

ทั้งนี้ ธปท.ได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งกำหนดให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการและข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามแนวทางและรูปแบบที่ ธปท.กำหนด โดย ธปท. จะนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ww.w.1213.or.th (ศคง. 1213) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน ซึ่ง ธปท. มุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการทางการเงินได้รับการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ และสามารถเปรียบเทียบรายละเอียดที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องได้โดยง่าย 

โดยในการดำเนินการระยะแรก ธปท. ได้ขอความร่วมมือผู้ให้บริการรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝาก บัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มายัง ธปท. เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ศคง. 1213 อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีผู้ให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น ธปท. จึงจำเป็นต้องปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นที่สนใจของประชาชนซึ่งมีการใช้บริการกันอย่างแพร่หลายซึ่ง ธปท. ทยอยดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลโดยแบ่งการเผยแพร่ข้อมูลออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ขอความร่วมมือผู้ให้บริการจัดส่งข้อมูลครั้งแรกสำหรับ 5 ผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวข้างต้นในเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นการปรับปรุงรูปแบบการรายงานให้สะดวกต่อการนำมาเปรียบเทียบข้อมูลยิ่งขึ้น โดย ธปท. ได้นำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ศคง. ในเดือนพฤศจิกายน 2563

ระยะที่ 2 ขยายขอบเขตการรายงานข้อมูลให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลาง การเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริการรับชำระเงินแทน (bill payment เช็ค ระบบบาทเนต (BAHTNET) และระบบ Bulk Payment โดยผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2564 และ ธปท. เผยแพร่ข้อมูลในเดือนเมษายน 2564


ระยะที่ 3 ขยายขอบเขตการรายงานข้อมูลให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคล (ทั้งที่มีและไม่มีหลักประกัน) สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (nano finance) บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง ธุรกรรมต่างประเทศ การให้เช่าตู้นิรภัย บริการการออกหนังสือค้ำประกัน บริการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ การรับรองตั๋วเงินและอาวัล และการรับรองเครดิตและฐานะทางการเงิน ซึ่งผู้ให้บริการได้นำส่งข้อมูลครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ทำให้ประชาชนจะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามที่กล่าวข้างต้น ธปท. จึงจัดทำแนวทางการรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมบริการทางการเงิน โดยผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศ Market conduct ได้แก่ สถบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีใช่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ต้องรายงานข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย และต้องรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดย ธปท.ยกเลิกหนังสือเวียนและแนวปฏิบัติที่ขอความร่วมมือให้รายงานข้อมูลค่าธรรมเนียมบริการทางการเงิน และอัตราดอกเบี้ย 

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับที่ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะการให้บริการรับชำระเงินแทน และ/หรือให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช่สถาบันการเงิน ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศ Market conduct ธปท. ขอความร่วมมือให้ผู้ให้บริการดังกล่าวรายงานข้อมูลตามแนวทางที่ ธปท. กำหนดด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง