เปิดบุคคล 3 กลุ่ม จังหวัดสีแดงเข้ม ต้องขอใบรับรองออกนอกพื้นที่

ปลัดกระทรวงมหาดไทย แนะ ประชาชน 5 จังหวัดภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ขอเอกสารรับรองความจำเป็นออกนอกพื้นที่  นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือข้าราชการที่นายอำเภอมอบหมาย เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  กล่าวถึง การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร ว่า จะเน้นการตรวจคัดกรองใน 5 ประเด็น คือ

1.ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง 2.สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน 3.ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง 4.ตรวจสอบเอกสารการรับรองความจำเป็น  ในการปฏิบัติหน้าที่ การติดต่อราชการ 5.บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง

สำหรับแนวปฏิบัติ กลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถปฏิบัติ ดังนี้

1.ผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไปให้แสดง “เอกสารรับรองความจำเป็น” โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือข้าราชการที่นายอำเภอมอบหมาย เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

2.ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดำรงชีวิตของประชาชน และสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก ผู้ปฏิบัติงานในกิจการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน

และบุคคลไปสู่ที่เอกทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” โดยยื่นคำขอต่อผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี

3.บุคคลที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” ซึ่งออกโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่บุคคลได้ไปติดต่อราชการ ทั้งนี้ ในกรณีบุคคลซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน หากมีความล่าช้าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง ให้มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน

นายฉัตรชัย กล่าวว่า สำหรับกรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดอีก 23 จังหวัด เน้นการตรวจคัดกรองใน 4 ประเด็น คือ

1. ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง

2.สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน


3.ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง

4. บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูง 49 จังหวัด เน้นการตรวจคัดกรองใน 2 ประเด็น คือ ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง และสอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง